Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน

     วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลแก้ง

[ 05-04-2564 ] Hits:29

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

     วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่าง ๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

[ 05-04-2564 ] Hits:39

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมให้แก่แม่บ้านและประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในตำบลแก้ง

[ 01-03-2564 ] Hits:24

ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม

     วันที่ 24 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก้ง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ส่งทีมประกวดข้าวจี่ จำนวน 2 ทีม ภายในงานมีการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และประเภทประยุกต์ ผลการประกวดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และรองชนะเลิศ อันดันดับ 1 ข้าวจี่ประเภทประยุกต์

[ 25-12-2563 ] Hits:18

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ