Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ การตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

[ 17-04-2567 ] Hits:4124

มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง...

[ 09-04-2567 ] Hits:256

กิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งดำเนินกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ การซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม 3. เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน 4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะ...

[ 25-03-2567 ] Hits:285

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดิน 2657

     ภาษีที่ดิน 2657 ไม่มีแล้วลดหย่อน…เก็บเต็มแล้ว 100% ปีนี้ !! สามารถเช็กอัตราภาษีที่ต้องชำระและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://thelist.group/realist/blog/ร่างภาษีที่ดิน“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มี.ค. 2562 และมีการเริ่มเก็บภาษีไปตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางรัฐบาลมีการปรับลดอัตราภาษี มาตั้งแต่ปี 2563 - 2566 ซึ่งมีการลดอัตราภาษีให้ถึง 90% (ในปี 2563 - 2565) นั่นหมายถึงให้เราจ่ายเพียงแค่ 10%...

[ 29-02-2567 ] Hits:345

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ