กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธนพรรณ อุดมดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-2351038

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนุชธิดา เพียรสมบัติ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ทิพชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวภัทรจิต อุทา

ครู

นางนันทนิจ แสนทวีสุข

ครู

ว่าง

ครู

นางสาวชนิสรา อินอร่าม

ครู

ว่าง

ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ ทาโคตร

ครู

นางพิมพา คำวิชา

ครู

นางมาลัย ใกล้น

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางวันนา กุลโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมาลัยภรณ์ คำมี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอ้อมใจ แพงศรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐธิดา สืบภา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนพภัสสร แสงชาติ

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ