ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมให้แก่แม่บ้านและประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในตำบลแก้ง

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา ตระเวนปลูกป่าชายแดน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักสงฆ์ป่าห่องคำ หมู่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านประหูต ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ชมรมจักรยานเสือแก้งลำซอม นำทีมโดยกำนันอำภรณ์ สิงห์คง ร่วมปั่นจักรยานมอบธงแก่ผู้ใหญ่บ้านทั้งตำบล เพื่อเชิญชวนชาวตำบลแก้ง งดเหล้าเข้าพรรษา ในกิจกรรม "พรรษานี้ พี่เซาเหล้า"

     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่เพื่อร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ วัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำบลแก้ง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอสม. และสมาชิกสภาฯ การจัดโครงการนี้เพื่อป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในระหว่างวันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2565

     อบต.แก้ง ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้
1.เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
4.เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมด

     วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านแก้ง และบ้านศรีไทยยาง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม เวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

     วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย นำโดย บุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯเเละสมาชิกสภาฯข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2565 ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

     วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดม เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดมทั้ง 19 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีข้อราชการดังนี้
1.การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.แจ้งแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM ปี พ.ศ.2565
3.การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4.การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2565
5.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักทะเบียนอำเภอเดชอุดม
6.การรณรงค์เร่งรัดเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7.เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์
8. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศน. อ.เดชอุดม
9.ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และแจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮตาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประหูต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง อำเภอเดชอุดม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนายวิโรจน์ ใกล้ฝน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนประชาคมตำบลแก้ง ผู้แทนภาคราชการ โดยประชุมแนวทางในการติดตามแและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปี พ.ศ. 2565

     วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายผ่อน เวทนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการอบรมทอพรมเช็ดเท้า บ้านยาง หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมบ้านยาง หมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

     วันที่ 23 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าตะเคียนทอง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2464 ให้แก่ จ่าเอกรุ่งนิรันด์ เตโพธิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสมฤทัย จันทร์พวง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอความร่วมมืองดการมอบของขวัญ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งในทุกเทศกาล องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน

     วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนางกรรณิกา ปวะภูโต ได้เข้าร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตในพื้นที่(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี )กิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ