ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นนักกีฬาฟุตบอลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เปิดรับสมัคร จำนวน 6 รุ่น
1. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (ชาย)
2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
3. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)
4. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย)
5. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
6. รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย)
เอกสารการรับสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
โดยสมารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2565 สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หรือโทร.สอบถามที่ 0-4525-2685

     วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยสำราญ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงโคขุน

     วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย/อุุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และสามารถระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

     แจ้งการออกปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

     วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เพื่อพัฒนาตำบลแก้งต่อไป

     โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการท้องถิ่นปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่วัดป่าตะเคียนทอง บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการ ได้ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกับนักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบลแก้ง และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

     วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านไฮตาก ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประชาชนสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ.

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมให้แก่แม่บ้านและประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในตำบลแก้ง

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา ตระเวนปลูกป่าชายแดน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักสงฆ์ป่าห่องคำ หมู่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านประหูต ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ชมรมจักรยานเสือแก้งลำซอม นำทีมโดยกำนันอำภรณ์ สิงห์คง ร่วมปั่นจักรยานมอบธงแก่ผู้ใหญ่บ้านทั้งตำบล เพื่อเชิญชวนชาวตำบลแก้ง งดเหล้าเข้าพรรษา ในกิจกรรม "พรรษานี้ พี่เซาเหล้า"

     วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่เพื่อร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ วัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำบลแก้ง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอสม. และสมาชิกสภาฯ การจัดโครงการนี้เพื่อป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในระหว่างวันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2565

     อบต.แก้ง ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้
1.เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
4.เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมด

     วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านแก้ง และบ้านศรีไทยยาง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ