ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในที่ห่างไกลได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเข้าถึงการให้บริการอื่นจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ให้บริการตัดผม ตรวจพัฒนาเด็ก/สุขภาพจิต บริจาคโลหิต บริการฉีดวัคซีน การให้บริการของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน ได้แก่กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด และกิจกรรมการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ โรงเรียนบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 20 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี - ข้าวจี่ยักษ์ (บันลือโลก) อำเภอเดชอุดม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ส่งทีมประกวดข้าวจี่ จำนวน 2 ทีม ภายในงานมีการประกวดข้าวจี่ประเภทโบราณ และประเภทประยุกต์

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2564
- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2565

ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565
- ระยะเวลาชำระภาษี ภายในวันที่ 15 นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน
- ไม่ยื่นแบบตามเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้าย
- ไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีป้าย
ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252734

ขอความร่วมมือทานตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

     ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันฉลาดเลือก “Smart Vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

     ประชาสัมพันธ์การให้บริการแอปพลิเคชัน “ตาสับประรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ และป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

     ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ รพ.สต.แก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดศูนย์ดูแลโควิดตำบลแก้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้ง

     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมให้แก่แม่บ้านและประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในตำบลแก้ง

     วันที่ 21 สิงหาคม องค์บริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้” สืบสาน100ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการองค์การบริการส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม พระครูวรการโสภิต เจ้าคณะตำบลแก้ง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "พรรษานี้พี่เซาเหล้า ปีที่2" วัตถุประสงฆ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม คนในชุมชนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษา นำไปสู่การเลิกดื่มเเอลกอฮอล์ในอนาคต และลดปัญหาที่เกิดผลกระทบในครอบครัว โดยมีนายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง(สสส.) นายวิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแก้งจำนวนมากร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในตำบลแก้ง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอสม. และสมาชิกสภาฯ การจัดโครงการนี้เพื่อป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564

     วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ออกพื้นที่ตามโครงการธนาคารขยะ โดยเป็นการรับซื้อขยะจากประชาชนในพื้นที่ประจำเดือกุมภาพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนาไปฝังกลบ หรือทิ้งขยะไม่เป็นที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

     วันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกับกำนันตำบลแก้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รอบหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแก้ง ให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันการติดเชื้อ การล้างมืออย่างถูกวิธี การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับวัคซีน COVID 19 สำหรับประชาชน ที่มีอายุ 18-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค

     วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้ออกพื้นที่ตามโครงการธนาคารขยะ โดยเป็นการรับซื้อขยะจากประชาชนในพื้นที่ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนาไปฝังกลบ หรือทิ้งขยะไม่เป็นที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 2) ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเดือนมกราคม - มีนาคม ชำระภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งรายการประเมิน ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252734

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมให้แก่แม่บ้านและประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ในตำบลแก้ง

     วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลแก้ง

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ