ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 6 - 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่าง ๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายผ่อน เวทนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีผู้เช้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 88 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้

     ขอเชิญประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงานฯ นายอำภรณ์ สิงห์คง กำนันตำบลแก้ง ณ บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกองโท เสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้นายโกเมธ เพ็งศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง คณะครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ และเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการประเมินผลงานฯ ดังกล่าว

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ตลอดจนชาวบ้านตำบลแก้ง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันโดยใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พร้อมรับศีลและปะพรมน้ำมนต์จากพระสงฆ์เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอยู่ดีมีสุขตลอดปี และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.แก้งได้ทำพิธีไหว้ศาลเจ้าที่ถวายอาหารคาวหวานเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอยู่ดีมีสุขตลอดปี

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนมกราคม 2566
- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2566
- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนเมษายน 2566
- ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน 2566
- ผ่อนชำระภาษี เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566

ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566
- ระยะเวลาชำระภาษี ภายในวันที่ 15 นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน
- ค่าปรับ ไม่มายื่นตามแบบที่กำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท
- เงินเพิ่ม ไม่ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งการประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252734

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอความร่วมมืองดการมอบของขวัญ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งในทุกเทศกาล องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเป็นนักกีฬาฟุตบอลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เปิดรับสมัคร จำนวน 6 รุ่น
1. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (ชาย)
2. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
3. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)
4. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย)
5. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)
6. รุ่นประชาชนทั่วไป (ชาย)
เอกสารการรับสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
โดยสมารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2565 สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หรือโทร.สอบถามที่ 0-4525-2685

     วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยสำราญ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงโคขุน

     วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย/อุุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และสามารถระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

     แจ้งการออกปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

     วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพีระพงศ์ ปวะภูโต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เพื่อพัฒนาตำบลแก้งต่อไป

     โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการท้องถิ่นปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่วัดป่าตะเคียนทอง บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการ ได้ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกับนักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบลแก้ง และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

     วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลัง “บวร” ร่วมใจขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยสร้างสุขอย่างยั่งยืน ตามภารกิจ MOU ของกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ เพื่อจัดหานมจืด ไข่สด ข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร บำรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็ก มอบให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านไฮตาก ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประชาชนสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ.

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ