ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจึงได้จัดพิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ณ บ้านนายคำมี มิละวาน บ้านเลขที่ 94 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แก้ง พร้อมพนักงานส่วนตำบล มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจศพ ให้แก่สมาชิกโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม รายละ 15,700 บาท

     วันที่ 31 พ.ค. 2563 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แก้ง มีคำสั่งมอบหมายให้ รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด ในห้วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มอบอาหารให้กับด่านตรวจโควิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. เป็นผู้ตรวจเวร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดยนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ดำเนินการจัดทำ ตู้ปันสุข ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รณรงค์ใส่ผ้าไทย โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แก้ง พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.แก้ง ผู้นำชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพร้อมเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือนายค่ำ สระบัว เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านที่พักอาศัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

     วันที่ 29 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งนำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านแก้ง ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ตำบลแก้ง

     วันที่ 27 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนนเส้นวัดป่าดงหอย บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ถนนในพื้นที่ตำบลแก้งมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรืออกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ