ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ในการนี้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะความเข้าใจในนโยบายและทิศทางในการกำจัดขยะในชุมชนตามหลัก 3RS ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

     งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและรับชำระภาษี 1) ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาตก่อนครบกำหนด 30 วัน 3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมีนาคม 2563 ประกาศราคาประเมินทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แจ้งประเมินภายในเดือนมิถุนายน 2563 ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ อบต.แก้ง งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร 045-252734

     วันที่ 18 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดยนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ต้อนรับ นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในการกำหนดตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการ ในโครงการ ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมมือพัฒนา สามัคคีร่วมใจ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ 2562” ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน และมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก เช่น เกมกินวิบาก เก้าอี้ดนตรี เป็นต้น มีการจับสลากเพื่อลุ้นของรางวัล บรรยากาศภายในงานก็เปี่ยมไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของเด็กๆ

     วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2561 ณ ศููนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนและตระหนักถึงบทกำหนดโทษ อันเกิดจากการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

     วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ภายในพิธีได้มีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลา โดยมีนายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้

     วันที่ 12 - 27 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับความสนใจจากประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมป ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 5 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ