ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการหมู่บ้านน่าชม ตำบลแก้งน่าอยู่ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนมีการกำจัดขยะ ดูแลบ้านให้สะอาดทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน มีการพัฒนาบ้านเรือนให้ปราศจากพาหะนำโรค เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีในหมู่ประชาชน

     วันที่ 2 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี และสามารถระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

     ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แก้ง (1669) พร้อมให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 4 กันยาน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทร.ขอความช่วยเหลือได้ที่ 1669

     วันที่ 8 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการป้องกันภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ เพื่อให้เด็กที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ และทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ำ เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในการว่ายน้ำ และการลอยตัวเพื่อเอาตัวรอดในน้ำได้

     วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแก้ง ประจำปี 2562 โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล โดยมีผู้สูงอายุในตำบลแก้งสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

     วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแก้ง โดยมีบริการตัดผมชาย - หญิง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ออกบริการจัดเก็บภาษี รับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

     วันที่ 12 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

     วันที่ 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน และทางกองคลังได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่างๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ