ข่าวกิจกรรม

Big Cleaning Day 2563

     วันที่ 1 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พนักงาน และพนักงานจ้างทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     วันที่ 12-13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนและตระหนักถึงบทกำหนดโทษ อันเกิดจากการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

     วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการควบตุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำหน้ากากผ้าใช้เองได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีนายปิยะ บุญชิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และทีมวิทยากร ครู ก. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้สาธิตวิธีการทำหน้ากากอนามัย (หน้ากากผ้า) สำหรับใช้เองโดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก

     วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ของตำบลแก้ง สร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม เล็งเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวในความดูแลไปรับการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนที่มาร่วมประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นเพื่อต้องการนำโครงการต่าง ๆ ไปพัฒนาหมู่บ้านในตำบลแก้ง โดยผ่านมติเห็นชอบโครงการต่างๆ จากประชาชนในตำบลแก้ง

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นเรื่องของความเสมอภาค การไม่เอารัดเอาเปรียบในสังคมเป็นหลัก รวมทั้งด้านของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสีมาธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

     วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ