ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 17-21 กันยายน 2563 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกจากวัดโนนแคน หมู่ 2 บ้านโนนแคน ตำบลตบหู ไปยังวัดบ้านแก้ง บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำพิธีสวดชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสักการะ อนุโมทนาบุญ แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ระลึกถึงคุณงามความดีของพระศรีสุระที่ได้มาสร้างบ้านแปงเมืองให้เมืองเดชอุดมได้มีความเจริญ รุ่งเรืองมากว่า 175 ปี (พ.ศ.2388-2563) โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม ทุกภาคส่วน ทายาทพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเดชอุดมเข้าร่วมพิธี

     วันที่ 15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการอบรมคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชนตำบลแก้ง เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือนและในชุมชนส่วนรวม

     วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

     วันที่ 5-7กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กรมทหารพรานที่ 23(ค่ายฝึกสิงห์ดำ) ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และประชาชนสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ.

     วันที่ 21 สิงหาคม องค์บริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้” สืบสาน100ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการองค์การบริการส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจึงได้จัดพิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ณ บ้านนายคำมี มิละวาน บ้านเลขที่ 94 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แก้ง พร้อมพนักงานส่วนตำบล มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจศพ ให้แก่สมาชิกโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม รายละ 15,700 บาท

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ