Print this page

โครงการหมู่บ้านน่าชม ตำบลแก้งน่าอยู่ พ.ศ.2562

     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการหมู่บ้านน่าชม ตำบลแก้งน่าอยู่ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนมีการกำจัดขยะ ดูแลบ้านให้สะอาดทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน มีการพัฒนาบ้านเรือนให้ปราศจากพาหะนำโรค เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีในหมู่ประชาชน