โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแก้ง ประจำปี 2562

     วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแก้ง ประจำปี 2562 โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล โดยมีผู้สูงอายุในตำบลแก้งสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ