โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ในการนี้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะความเข้าใจในนโยบายและทิศทางในการกำจัดขยะในชุมชนตามหลัก 3RS ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ