โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

     วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2561 ณ ศููนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงวิธีการปฏิบัติขั้นตอนและตระหนักถึงบทกำหนดโทษ อันเกิดจากการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ