ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5-7กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ กรมทหารพรานที่ 23(ค่ายฝึกสิงห์ดำ) ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 21 สิงหาคม องค์บริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้” สืบสาน100ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการองค์การบริการส่วนตำบลแก้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในตำบลแก้งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งจึงได้จัดพิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ณ บ้านนายคำมี มิละวาน บ้านเลขที่ 94 บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดย นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แก้ง พร้อมพนักงานส่วนตำบล มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจศพ ให้แก่สมาชิกโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม รายละ 15,700 บาท

     วันที่ 31 พ.ค. 2563 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.แก้ง มีคำสั่งมอบหมายให้ รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด ในห้วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มอบอาหารให้กับด่านตรวจโควิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. เป็นผู้ตรวจเวร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นำโดยนางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ดำเนินการจัดทำ ตู้ปันสุข ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รณรงค์ใส่ผ้าไทย โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แก้ง พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.แก้ง ผู้นำชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพร้อมเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือนายค่ำ สระบัว เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านที่พักอาศัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลแก้ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ